General Category > Off Topic

ร่วมน้อมรำลึกถวายอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19

<< < (3/3)

ปรัชญา:
น้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพานครับ

alfa:
ขอถวายความอาลัย  และ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

cho4u2:
ขอกราบพระบาทส่งเสด็จฯพระองค์ เสด็จสู่สวรรคาลัย

AKE:
ด้วยคำแนะนำของ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ แนะนำให้พุทธศาสนิกชน และ ท่านที่ประสงค์จะใช้คำถวายสักการะอย่างเป็นทางการ และ เพื่อความเหมาะสม

ขอให้ใช้ประโยคดังต่อไปนี้

"ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า"

AKE:
คำถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

" สังขารานัง ขะยัง กัตวา สันตะคามิง นะมามิหัง "

" ข้าพเจ้าฯ ขอนอบน้อมนมัสการพระองค์ ผู้ทรงดับสิ้นสังขาร บรรลุถึงธรรมอันสงบระงับ "Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version