General Category > กฎ กติกา มารยาท และการใช้งานเวปบ้านบางกอก ฯ

*ว่าด้วยกฏหมายเรื่อง การหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต *

(1/9) > >>

nong26june:
 :><:

ย้อนหลังไปไม่เกิน 10 ปี อินเตอร์เน็ตเข้ามีบทบาทในการสื่อสาร หาความรู้ ความบันเทิง แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษา ได้จัดทำ Web site ของตนเองขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานในหน้าที่ ตลอดจนใช้ในการติดต่อข่าวสารของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งบประมาณโดยใน Web site ของหน่วยงานต่างๆ ได้จัดให้มี กระดานข่าว (Web board) ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกันและกัน ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อข่าวสาร ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมา พบว่าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่ถูกทาง คือ การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด ซึ่งพบมากที่สุดของ Web site ของหน่วยงาน ก็คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการหมิ่นประมาทผู้อื่น ซึ่งจากการกระทำดังกล่าวทำให้ ข้อดีของอินเตอร์เน็ต จึงกลายเป็นผลเสียอย่างใหญ่หลวง เนื่องจากถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาท จะแพร่หลายไปทั่วโลกใน วงกว้างและรวดเร็ว กว่าการหมิ่นประมาทด้วยวิธีอื่น ในข้อเสียอินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือเร่งขยายการทำความผิด ทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายมากขึ้น
ก่อนที่พิจารณาว่า ลักษณะการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างไร มีความผิดทางแพ่ง และทางอาญาอย่างไร มาพิจารณาบทบัญญัติในของกฎหมาย ที่บัญญัติว่า การหมิ่นประมาทนั้นผู้กระทำจะมีความผิดทั้งทางแพ่ง และทางอาญา อย่างไรบ้าง
ทางแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 บัญญัติว่า “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้อื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่เขาเพื่อเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่การนั้น…..”
ทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติว่า “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” และ
มาตรา 328 บัญญัติว่า “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทกระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฎด้วยวิธีใด แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่น กระทำโดยการกระจายเสียง หรือโดยการกระทำป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท”

 :><:

nong26june:
 :><:

โดยสรุป การหมิ่นประมาท ก็คือ
“การใส่ความผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ เช่น พูด เขียน พิมพ์ข้อความ หรือแสดงกริยาต่างๆ โดยการใส่ความดังกล่าวนั้นต้องเป็นการกระทำให้บุคคลที่สามรับทราบ ซึ่งเป็นการทำให้ผู้ถูกใส่ความนั้นได้รับความเสียหาย” ดังนั้น ความผิดในการหมิ่นประมาท ทางอาญาอาจจะเป็นความจริงหรือความเท็จก็ได้ ตามคำกล่าวที่ว่า “ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาท” เพราะหลักกฎหมายมุ่งพิจารณาแต่เพียงว่าถ้ามีการกล่าวถึงบุคคลอื่นในด้านไม่ดีแล้ว ย่อมทำให้สังคมไม่สงบสุข ไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ทำให้ ความรับผิดในการกระทำหมิ่นประมาท หากข้อความที่กล่าวเป็นเรื่องเท็จ ผู้กระทำต้องรับผิดทางอาญา และชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง แต่ถ้าหากข้อความที่กล่าวเป็นจริง ผู้กระทำจะมีความผิดทางอาญา แต่ไม่ต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง
ท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วว่า การกระทำผิดในการหมิ่นประมาทเป็นอย่างไร และจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้าง สำหรับวิธีการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย มีวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง การหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต แยกได้เป็น 3 วิธี คือ
1. การหมิ่นประมาททาง E-mail ตัวอย่างที่เราทราบทางสื่อมวลชน กรณีที่ มีบุคคลได้ส่งภาพที่ไม่เหมาะสมของนักแสดงไปกับ E-mail ให้แก่ผู้อื่น ทำให้เกิดการดำเนินคดีต่อผู้ที่ส่งภาพดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ที่นำเสนอข้างต้น
2. การหมิ่นประมาททาง Web site ตัวอย่างที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ การนำข้อความ หรือภาพที่เป็นการใส่ความไปลงใน Web site หรือ ตั้งกระทู้ถามหรือแสดงข้อเท็จจริง ต่างๆ บน Web board ในลักษณะใส่ความ และทำให้ผู้อื่นเสียหาย ที่พบอยู่เนืองๆ บน Web board ของ Web site ต่างๆ รวมถึงWeb board
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย หรือจะเป็นลักษณะการเข้าไปใส่ความในห้อง Chat room ซึ่งการกระทำความผิดทาง Web site พบมากในการใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตร 326 แล้ว ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ซึ่งผู้กระทำต้องรับโทษหนักกว่า
มาตรา 326 และอาจจะต้องรับผิดทางแพ่งด้วย
3. การหมิ่นประมาททางโปรแกรม IRC , Pirch ,TCQ , Yahoo Msn หรือ โปรแกรม Microsoft MSN ที่ Server ได้จัดให้บุคคลอื่นเข้าไปพิมพ์ข้อความสนทนา หากข้อความที่พิมพ์ มีลักษณะหมิ่นประมาทผู้อื่นแล้ว ก็จะเป็นการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ตอย่างหนึ่ง
การหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้หรือไม่ ผู้เขียนขอเรียนว่า มีตัวอย่างการดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่า จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มีผู้ส่ง E-mail พร้อม Attach ภาพไม่เหมาะสมของนักแสดงไปให้ผู้อื่น จนทำให้เกิดการดำเนินคดีต่อผู้ส่ง E-mail ดังกล่าว ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือ กรณีข่าวต่างประเทศ ที่ศาลอังกฤษ ได้พิพากษาผู้ส่ง E-mail ข้อความหมิ่นประมาท จนทำให้ผู้ส่ง E-mail ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ซึ่งในการดำเนินคดีกับผู้ส่ง E-mail ได้ก็เนื่องจาก ศาลได้สั่งให้บริษัทผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
(Internet Service Provider หรือ ISP) และผู้ให้บริการ E-mail ส่งข้อมูลให้ นอกจากนี้ การหมิ่นประมาท
บน Web site หรือ บน Web board ก็สามารถย้อนรอยถึงผู้กระทำความผิดได้เช่นกัน โดยการขอความร่วมมือ ISP หรือ เจ้าของ Server ที่เป็นที่ตั้งของ Web site ดังกล่าว ให้แจ้งข้อมูลของผู้กระทำการ Upload ข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท
โดยสรุป ผู้เขียน ในฐานะเป็นคณะผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตคนหนึ่ง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ขอเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ต้องการที่จะให้เกิดการดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต ต่อผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นบุคคลโดยทั่วไป หรือเป็นข้าราชการที่ใช้ E-mail หรือ Web board และกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าการกระทำดังกล่าวจะมีความผิดทางแพ่งและทางอาญา แต่หวังว่าบทความครั้งนี้ จะเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านว่า บางครั้งในการกระทำเพียงเพื่อความสนุกสนาน หรือกระทำไปเพื่อเป็นการเย้าแหย่ เพียงเล็กน้อย อาจจะมีผลต่อชีวิตหน้าที่ทางราชการ หากมีการดำเนินคดีเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้เขียนเพียงต้องการให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ได้ตระหนักถึงการใช้อินเตอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ ให้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งติดต่อข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ และประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ต่อการศึกษาของไทยสืบไป
.
เครดิต เว็บบอร์ด สพท.เชียงราย เขต1 .

อ้างอิง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. เอกสารประกอบคำบรรยายกระบวนวิชากำหมายอาญาชั้นสูง
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2546.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
ประมวลกฎหมายอาญา.

 :><:

nong26june:
 >*| >*| >*| >*| >*|

ต้องรั่วให้น้อยลง..ซะแล้วเรา..

 w^w

Loong-Sawasdee:
คำร้องทุกข์(บันทึกประจำวัน) กรณีการใส่ความหรือหมิ่นประมาทผู้อื่นทางอินเตอร์เนต ครับ
http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=222371

เจ้าบ้านบางกอกฯ:
ขอบคุณครับพี่หน่องที่มาเตือนกัน  :smitten:

 w^w

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version